Zgłoszenie na Zawody Obedience

Augustów 02.07.2006

Zgłoszenie / Entry Form

Uwaga !
Przejście do następnego pola klawiszem TAB. / Press TAB to go to the next line.

Nr rodowodu (PKR) / Pedigree-No.
    
 
Rasa / Breed
    
Płeć / Sex


  
Klasa / Class
     klasa '0'  klasa '1'   klasa '2'   klasa '3' 

Nazwa i przydomek / Name of dog
    
Data urodzenia /Date of birth
    
(dd-mm-rrrr / dd-mm-yyyy)  

Nr tatuażu lub chip / Tattoo or Chip No.
    
 
Nr rejestracyjny w oddziale ZKwP (w formacie 00000/XXX/00) - polish dogs only
    
 

Przewodnik (nazwisko i imię) / Owner
    
 
Adres zamieszkania właściciela / Address

kod pocztowy, miasto / zip code, city
    

ulica, nr domu, nr mieszkania / street
    
Telefon / Phone
    
 E-mail (proszę wpisać tylko jeden adres). 
    

Przesłanie zgłoszenia zobowiązuje materialnie właściciela psa/suki do uiszczenia opłaty, bez względu na to, czy pies/suka zostanie doprowadzony do oceny, czy też nie. 

Podpis osoby zgłaszającej (imię i nazwisko) / Signature
    

Na zawody będą przyjmowane psy, których właściciele należą do ZKwP i opłacili startowe podane w zgłoszeniu na konto oddziału!!!