web analytics

Walne Zgromadzenie członków Oddziału

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Oddziału odbędzie się w dniu 8 marca 2020 r. (niedziela)
o godzinie 10:00 w siedzibie Związku przy ul. Jurowieckiej 33 w Białymstoku.

Planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia członków Oddziału:

 • Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 • Powołanie Przewodniczącego obrad, Sekretarza, Prezydium i Protokolantów
 • Powołanie Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej
 • Powołanie Komisji Mandatowej
 • Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad
 • Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
 • Sprawozdanie z działalności za 2019 r.:
  • Zarządu Oddziału
  • Oddziałowej Komisji Hodowlanej
  • Oddziałowej Komisji Szkolenia
  •  Sprawozdanie finansowe
  • Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
  • Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
 • Dyskusja nad sprawozdaniami
 • Udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2019
 • Przyjęcie planu pracy i preliminarza na 2020
 • Wybory Władz Związku:
  • Zarządu Oddziału
  • Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
  • Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
 • Przedstawienie wyników Rankingu Wystawowego za rok 2019
 • Wolne Wnioski
 • Ogłoszenie wyników wyborów do Władz Oddziału
 • Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

W walnych zgromadzeniach członków oddziału mogą uczestniczyć członkowie Związku,
po opłaceniu składki członkowskiej za rok bieżący (Zobacz STATUT § 14 ust.2).
W przypadku opłacenia składki na konto Oddziału w ostatnich dniach przed Zebraniem,
prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia przelewu!

Zapraszamy!
Protokół z obrad poprzedniego Zgromadzenia będzie do wglądu w biurze Oddziału od dnia 22.02.2020 r.

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Białymstoku

ul. Jurowiecka 33, 15-101 Białystok

tel/fax +48 85 675 22 46, biuro@zkwp.bialystok.pl

Zapraszamy w każdy wtorek, środę oraz czwartek
w godzinach 17.00-20.00

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Białymstoku

ul. Jurowiecka 33, 15-101 Białystok

tel/fax +48 85 675 22 46, biuro@zkwp.bialystok.pl

Zapraszamy w każdy wtorek, środę oraz czwartek
w godzinach 17.00-20.00