web analytics

Zobowiązania względem US

Opodatkowanie hodowli psów

Osoby posiadające zarejestrowaną hodowlę i zwierzęta ze statusem „suka hodowlana” lub „reproduktor”, powinny odprowadzać podatek z tytułu posiadania takich zwierząt do urzędu skarbowego.  Jest to obowiązkowe. Można tego dokonać na dwa sposoby: po pierwsze jako przedsiębiorca, prowadzący własną działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS, po drugie jako osoba prywatna, przez zgłoszenie działalności w Dziale Specjalnym Produkcji Rolnej. Rozliczenia przychodów z tego tytułu dokonuje się za pomocą deklaracji PIT-36.  W bieżącym roku rozliczamy rok poprzedni.

 

Rozliczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Prowadząc działalność gospodarczą, można dopisać do jej zakresu hodowlę psów jako Dział Specjalny Produkcji Rolnej. W tym wypadku w koszty można wpisać wszystko, co wiąże się z wydatkami na czworonogi (opłaty za wystawy, koszty krycia suki, pokarm dla psa, zabawki, ubrania). Równocześnie istnieje możliwość wykazania przychodu ze sprzedaży szczeniąt (pod warunkiem, że transakcje udokumentuje się na kasie fiskalnej lub na fakturze).

 

Osoba prywatna a opodatkowanie psa rasowego

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a mają psa reproduktora lub sukę hodowlaną, powinny odprowadzić podatek, zgłaszając działalność w Dziale Specjalnym Produkcji Rolnej. W tym celu należy udać się do urzędu skarbowego w podanym terminie (w roku 2020 był to 20.styczeń) i wypełnić PIT-6. Wyliczenie należnej zaliczki urząd skarbowy prześle pocztą na adres podany w złożonym zeznaniu.

Warto zauważyć, że samo posiadanie zwierzęcia z rodowodem, bez uprawnień hodowlanych, nie powoduje obowiązku deklarowania oraz płacenia podatku dochodowego. Jeśli jednak zwierzę zostało nabyte z uprawnieniami hodowlanymi, należy to zgłosić w ciągu 7 dni od momentu uzyskania tych praw, przez złożenie PIT-6. Obowiązek podatkowy ciąży na hodowcy do momentu wykreślenia zwierząt z rejestru hodowlanego.

 

Jak wypełnić formularz PIT-6?

Poprawne uzupełnienie druku PIT-6 jest niezbędne do prawidłowego obliczenia podatku dla hodowcy w PIT-36. Kolejne pola do wypełnienia obejmują:

 • miejsce złożenia deklaracji – czyli urząd skarbowy właściwy dla hodowcy,
 • adres prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej,
 • dane osobowe podatnika i adres jego zamieszkania,
 • rodzaj produkcji – w tym przypadku jest to „hodowla psów rasowych”,
 • numer działu –
 • „84”,
 • rozmiar – czyli ilość suk hodowlanych i psów reproduktorów,
 • udział w dochodzie.

 

Sposoby ustalania dochodu hodowcy – który z nich jest korzystny?

Wypełniając deklarację PIT-6, należy wybrać sposób ustalenia dochodu spośród:

 • księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej – w tym wypadku można skorzystać z podatku liniowego lub skali podatkowej. Jest to metoda stosowana w przypadku dużych hodowli, mających wysokie koszty, które są jedynym źródłem dochodów właścicieli;
 • dopisanie hodowli do zarejestrowanej działalności gospodarczej – w tej sytuacji należy ewidencjonować i posiadać potwierdzenie w postaci faktur dotyczące wszystkich kosztów hodowli oraz przychodów ze sprzedaży czworonogów. Podatek jest zależny od uzyskanych dochodów. To metoda skomplikowana i rzadko używana przez hodowców;
 • forma zryczałtowana – najprostsza i najtańsza metoda opodatkowania hodowli. Jeśli dochód nie przekracza kwoty wolnej od podatku, nie płaci się zaliczki. Rozliczając podatek zryczałtowany, nie trzeba dokumentować poniesionych nakładów i dochodów z prowadzonej działalności. Informację o wysokości zaliczki na podatek otrzymuje się od naczelnika US w formie PIT-7. W praktyce przyjmuje się, że jest to kwota wynikająca z przemnożenia szacunkowego dochodu za jedną sztukę stada podstawowego przez posiadane suki lub psy z uprawnieniami hodowlanymi. W roku 2019 suma ta wynosiła 46,59 złotych.

 

Jeśli wpływy hodowcy w poprzednim roku nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku, to nie zapłaci on zaliczek, a osiągnięty dochód będzie  musiał wykazać w deklaracji PIT-36 za ten rok.

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Białymstoku

ul. Warszawska 6a, 15-063 Białystok

tel/fax +48 85 675 22 46, biuro@zkwp.bialystok.pl

Zapraszamy:

Wtorek 11.00 – 15.00
Środa 16.00- 20.00
Czwartek 9.00 – 13.00
Piątek 16.00 – 20.00